دژپسند اردوگاه شهید باهنر هنوز واگذار نشده/ رشد 35 درصدی درآمدهای مالیاتی- اقتصادی