المپیک زمستانی جوانان| عنوان دهمی ساوه‌شمشکی در اسکی کوهستان- رشته های و ورزشی

رتبه نماینده ایران در رشته اسکی کوهستان در المپیک زمستانی جوانان مشخص شد.