المپیک زمستانی جوانان| عنوان دهمی ساوه‌شمشکی در اسکی کوهستان- ورزشی