"امید" مؤلفه‌ای قرآنی در حرکت به سوی تمدن اسلامی- دین ، قرآن و اندیشه فرهنگی

«امید» اکسیری راهبردی و موتور پیشران به سوی موفقیت است. با امید و تلاش است که می‌توان به سوی آرمان‌های بلند تمدن اسلامی حرکت کرد.