پیشکسوت فوتبال ویتنام ایران هنگام حمله آنقدر سرعتی است که حریفش نمی‌داند چگونه حرکت کند- ورزشی