اسدی بازیکن شهر خودرو باید اخراج می‌شد/ روز به روز بهتر می‌شویم- ورزشی