حمله راکتی به «منطقه سبز» بغداد- آسیای غربی بین الملل

منابع خبری و امنیتی عراق از حمله راکتی به «منطقه سبز» بغداد خبر دادند.