تصویب کلیات طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی در مجلس- مجلس و دولت ایران سیاسی

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.