معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد غیر کارشناسی است- اقتصادی