چگونه سیاست ترامپ در قبال ایران عامل جدایی اتحادیه اروپا شده است؟- اخبار بین المللاخبار Tasnim