عمده موقوفات استان کرمان مربوط به مسائل مذهبی، تعزیه امام حسین (ع) و امورخیریه است- کرمان استانها

گروه استان ‌ها- مدیرکل اوقاف استان کرمان گفت: عمده وقف‌هایی که در استان کرمان وجود دارد در ارتباط با مسائل مذهبی، تعزیه امام حسین (ع)، امورخیریه و ... است.