عبدالسلام وارد مرحله جدیدی از حمله به گاو شیرده ترامپ شدیم- اخبار بین المللاخبار Tasnim