اصفهان به قطب لیزر کشور تبدیل شده است- اصفهان استانها

گروه استان‌ها- دانش تولید لیزرهای پیشرفته در دستان محققان اصفهانی و در قطب تولید لیزر کشور محقق شده است.