دمشق شورای امنیت شهرک‌سازی‌‎های اسرائیل در جولان را متوقف کند- بین الملل