اسکی روی چمن کاپ جهانی جوانان| پایان روز دوم با معرفی نفرات برتر- اخبار ورزشیاخبار Tasnim