سازمان جوانان حقوق بشر ترور دانشمندان منطقه از تاکتیک‌های رژیم غاصب صهیونیستی است- حقوقی و قضایی اجتماعی

در بیانیه سازمان جوانان حقوق بشر آمده است: ترور دانشمندان منطقه، از تاکتیک‌های تارنما شده رژیم غاصب اسرائیل، با هدف خام برتری هسته‌ای خود در غرب آسیا و انحصار جنگ‌افزارهای اتمی در دست خودش برای اهداف ضدحقوق بشری خود است.