آمادگی تاکسیرانی تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید- اجتماعی