هدیه توافقنامه پاریس برای ایران "حذف نفت و گاز از چرخه اقتصاد کشور!"- اجتماعی