تشدید فشار بر مسلمانان کشمیر همزمان با فرارسیدن سالروز لغو خودمختاری این منطقه- آسیا-اقیان بین الملل

همزمان با نزدیک‌شدن اولین سالروز لغو خودمختاری کشمیر توسط هند، فشار بر مسلمانان مظلوم این منطقه به‌شدت افزایش یافته است.