اراک از جمله شهرهای زلزله‌خیز استان مرکزی به شمار می‌رود- استانها