تمام مدارس سراب فردا در مقاطع تحصیلی مختلف تعطیل است- استانها