گفت‌وگوهای مثبت فتح و حماس در ترکیه؛ مسئله آشتی ملی فلسطین بار دیگر در صدر مسائل قرار گرفت- آسیای غربی بین الملل

«حسین الشیخ» عضو کمیته مرکزی جنبش‌ فتح نتایج نشست‌های این جنبش با حماس را بسیار مثبت و نتیجه بخش توصیف کرد.