روایت تجربیات متفاوت دخترهای باحجاب در تلویزیون- رادیو و تل فرهنگی

در "چراغ" شبکه پنج سیما زنان گرویده به حجاب، خودشان نیز در روند تبلیغ فرهنگ و ارزشها قرار می گیرند.