رشد اقتصاد آلمان امسال به منفی 5.5 درصد می رسد- اقتصاد جهان اقتصادی

آلمان انتظار دارد تولید ناخالص داخلی آن 5.5 درصد در 2020 کاهش یابد درحالی که قبلاً یک کاهش 5.8 درصدی را پیش بینی کرده بود.