4500 واحد مسکونی ‌استان مرکزی براثر بارش‌ها خسارت دید- اخبار استانهااخبار Tasnim