طرح «نقطه عطف» در استان اصفهان اجرا می‌شود- استانها