همتی ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم- اقتصادی