همتی ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دولت با اوراق بدهی داریم- پولارز اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی تاکید کرد: دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد.