فیسبوک از بازگشایی برخی از دفاتر خود در ماه ژوئیه خبر داد