مورچه‌های جنگلی، حافظه کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی دارند