آموزش تغییر یا به روز رسانی توزیع لینوکس بدون پاک کردن اطلاعات