۵۰ میلیون تومان مالیات سالیانه برای واحدهای مسکونی خالی درنظر گرفته شد

مجلس با تصویب طرح مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول به‌میزان ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر قصد دارد وضعیت مسکن را ساماندهی کند.