۴سال لجبازی با کارت سوخت و هدررفت روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین