آذری فکر می‌کنم اصفهانیان و همکارانش زبانم را بیرون بکشند