فیلم/جزو ۵ کشور اول دنیا در سدسازی هستیم

ایران در صنعت سد سازی جزو ۵ کشور اول دنیا محسوب می شود.