خنثی‌سازی طرح تروریستی در کرکوک عراق

سرویس امنیت ملی عراق خبر داد که موفق شده است یک طرح تروریستی در استان کرکوک را خنثی کند.