مشخصات چک‌های جدید

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در مصاحبه‌ای تلویزیونی، ویژگی‌های ظاهری چک‌های جدید و لزوم ثبت آنها در سامانه صیاد بانک مرکزی را تشریح کرد.