دولت هم قانون دارد و هم مدیر اما اراده اجرای قوانین را ندارد