دولت هم قانون دارد و هم مدیر اما اراده اجرای قوانین را ندارد

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت همچنان مشغول سر کار گذاشتن مردم است.