فیلم/ واشنگتن به رنگ خون

تصاویری از پاشیدن رنگ قرمز به مجسمه های جورج واشنگتن نخستین رئیس جمهور آمریکا را می بینید.