متلک مجری انگلیسی به ترامپ برای گاف آماری وی درباره کرونا +فیلم