سخنگوی شبه‌نظامیان کرد قدرت پاسخ‌گویی به ترکیه را داریم