حسین پارسایی هیچ خط قرمزی را برای سازمان سینمایی باقی نگذاشت!