برخورد جدی با خودروهایی که قبل از محدوده طرح‌ها توقف می‌کنند