فیلم/ بلندقدترین دانش آموز چینی

نام «شیائویو»، نوجوان 14 ساله با 2 متر و 13سانت قد به عنوان بلند قامت ترین پسر نوجوان جهان در کتاب گینس ثبت شد.