بازارگردان ۶ شرکت دیگر بورسی معرفی شد

۶ شرکت دیگر امروز بازارگردانان خود را به بورس معرفی می کنند.