فیلم/ دلایل حذف آگهی‌های بازرگانی در شبکه کودک

محمد سرشار رئیس شبکه کودک و نوجوان: بعد از مطالبه خانواده ها مبنی بر حذف آگهی های بازرگانی از این شبکه این اتفاق افتاد.