خیانت‌های منافقین علیه مردم ایران چه بود؟

منافقین خیانت‌های بسیاری را علیه کشور و مردم ایران انجام دادند.