فیلم/ گیرافتادن جوجه تیغی در قوطی زباله

این هم یک جوجه تیغی در منطقه سوادکوه مازندران که اسیر زباله های دورریز ما انسانها شده، همه این حیوانات مثل این جوجه تیغی شانس نجات پیداکردن ندارند.