فیلم/ رد شدن از سر یک معترض با دوچرخه!

پلیس سیاتل در جریان سرکوب معترضان به نژادپرستی، با دوچرخه از روی سر یک معترض به نژاد پرستی در آمریکا رد شد.