درخواست امنیتی مقتدی صدر و استقبال مصطفی الکاظمی

نخست وزیر عراق درخواست رهبر جریان صدر برای تشکیل کمیته امنیتی و نظامی در پارلمان برای تحقیق در زمینه تخلفات امنیتی استقبال کرد.