۷۰ درصد داروهای انرژی‌زای تقلبی در داروخانه توزیع می شود

نماینده مرند در مجلس گفت:وزیر تاکید داشت که شبکه مافیایی بسیار پیچیده‌ای بیخ گوش وزارت بهداشت در حال فعالیت است و برای مقابله با آن از نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت اطلاعات درخواست کمک کردیم.