سهم فقرا از زندگی ثروتمندان؛ دی اکسید کربن

یک درصد از مردم جهان بیش از دو برابر نصف جمعیت دنیا کربن تولید می‌کنند.